A Blog Post

Zjazd szkoleniowy Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP połączonym ze Zwyczajnym Walnym Zebraniem Oddziału

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zjeździe szkoleniowym Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego połączonym ze Zwyczajnym Walnym Zebraniem Oddziału 16 lutego 2018 roku na terenie Uniwersytetu SWPS w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31, Aula N307).
PROGRAM ZJAZDU
15.15 – 15.45 – rejestracja uczestników, wydawanie kart do głosowania
15.45 – otwarcie obrad (I termin, w razie braku quorum o 16.00 nastąpi otwarcie obrad w II terminie)
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zjazdu
16:00 – 17:15 WYKŁAD I (wraz z dyskusją)
Tytuł wykładu: „Anatomia doświadczania i proces psychoterapii”
Maria Król‐Fijewska i Piotr Fijewski – certyfikowani superwizorzy psychoterapii PTP, opowiedzą o tym, jak nowoczesną wiedzę na temat doświadczania można wykorzystać w życiu codziennym i w psychoterapii.
17.15 – 17.30 PRZERWA
17.30 – 18.45 OBRADY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PTP

 • Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w roku 2017
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące działalności Oddziału w 2017 roku
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej
 • Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego
  Zarządu Oddziału
 • Wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Oddziału, a także składu
  Komisji Rewizyjnej
 • Wybór delegatów do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, które odbędzie się w dniach
  23‐25 listopada 2018 r.
 • Dyskusja nad kierunkami działań Oddziału

18.45 – 19.00 PRZERWA
19.00 – 20.15 WYKŁAD II (wraz z dyskusją)

Tytuł wykładu: ” EuroPsy‐ standard dla profesjonalistów”
Prof. Adam Tarnowski przedstawi informacje na temat aktualnie wdrażanego w Polsce certyfikatu EuroPsy. EuroPsy jest standardem funkcjonującym w 22 krajach europejskich (nie tylko w UE). Certyfikat ten potwierdza kwalifikacje psychologa, pomimo często różnych dróg kształcenia. Należy rozróżnić certyfikat podstawowy, który obecnie jest wdrażany przez PTP, oraz certyfikaty specjalistyczne (w zakresie psychologii klinicznej, szkolnej i pracy), których
wprowadzenie planowane jest w przyszłości. Certyfikat potwierdza zgodność uzyskanego wykształcenia  akademickiego z minimalnym standardem oraz odbycie co najmniej rocznej praktyki zawodowej pod opieką doświadczonego psychologa. W fazie wdrażania, certyfikat będą mogli otrzymać praktycy wykonujący zawód, legitymujący się dyplomem pięcioletnich studiów i doświadczeniem, niezależnie od zgodności tych elementów ze
standardem. Certyfikat będzie wydawany na 7 lat, zaś jego odnowienie będzie wiązało się z koniecznością udokumentowania rozwoju zawodowego. Wprowadzenie certyfikatu w Polsce to nie tylko sposób na zwiększenie uznawalności naszych kompetencji w Europie. Pozwoli również na doprecyzowanie i wypróbowanie standardów profesjonalnych, które w przyszłości mogą stać się podstawą wprowadzenia przepisów o wykonywaniu zawodu psychologa.
20:15 – ZAKOŃCZENIE OBRAD
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP do udziału w Zjeździe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają ZAŚWIADCZENIE o uczestnictwie w ZJEŹDZIE SZKOLENIOWYM.

Z najlepszymi życzeniami dobrego Nowego Roku – by dostarczał on wielu powodów do radości i satysfakcji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym

Zarząd WOT PTP