WOT PTP POLECA SZKOLENIA

 

  1. szkolenie „Terapia systemowa rodzin i par z elementami terapii psychodynamicznej”

 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą Zarządu Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr 23/2015 z dnia 3 czerwca 2015, Zarząd będzie informować członków WOT PTP (drogą mailową, a także za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz odpowiednich stron na portalach społecznościowych) o oferowanych psychologom szkoleniach, które spełniają następujące kryteria:

  1. Organizator szkolenia nie później, niż 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zwraca się do Zarządu WOT PTP z wnioskiem o poinformowanie o szkoleniu członków WOT PTP.
  2. We wniosku organizator zawiera informacje dotyczące problematyki szkolenia (program szkolenia oraz spodziewane korzyści z udziału w szkoleniu).
  3. Organizator zawiera we wniosku także informacje ilustrujące fakt, że oferowane szkolenie opiera się na współczesnej psychologicznej wiedzy naukowej (a w przypadku szkoleń dotyczących interwencji z obszaru pomocy psychologicznej – że istnieją badania potwierdzające użyteczność danej interwencji w leczeniu określonych rodzajów zaburzeń zdrowia psychicznego). Informacje takie powinny zawierać opis tego, jaka wiedza naukowa stoi za proponowanymi w szkoleniu metodami oraz odniesienie do literatury naukowej.
  4. Organizator zawiera we wniosku informacje potwierdzające to, że osoba, która poprowadzi szkolenie, posiada kwalifikacje potwierdzone odpowiednim szkoleniem i doświadczeniem praktycznym.
  5. Organizator zawiera we wniosku opis procedury naboru uczestników, w tym, w szczególności, warunków, jakie muszą spełniać uczestnicy, by zakwalifikować się na szkolenie (w przypadku szkoleń obejmujących określony obszar wiedzy / umiejętności, których wykorzystanie w praktyce wymaga posiadania szerszej wiedzy / odpowiedniego wykształcenia / odpowiedniego doświadczenia, organizator kwalifikuje do udziału w szkoleniu wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi). Należy wskazać, jaką wiedzę, umiejętności lub doświadczenie muszą posiadać osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.
  6. Organizator proponuje wysokość zniżki w opłacie za udział w szkoleniu, jaka przysługiwałaby członkom WOT PTP po podjęciu przez Zarząd WOT PTP decyzji o informowaniu członków o danym szkoleniu, jako spełniającym powyższe kryteria merytoryczne (opisane w punktach 2-5).
  7. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia ewaluacji szkolenia i udostępnienia wyników ankiety ewaluacyjnej Zarządowi WOT PTP celem ich upublicznienia.

 

Kontakt

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Warszawski Oddział Terenowy

e-mail: wot.ptp@gmail.com
tel. 884-884-959

Poniedziałek: 9.00-14.00
Wtorek: 9.00-14.00
Czwartek: 9.00-14.00

ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa