STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

(tekst jednolity)
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 1 grudnia 2000 r. (zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy KRS 38316)

*

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Artykuł 1

Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w dalszej części zwane „Towarzystwem”.

Artykuł 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą władz – miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 3

Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie Prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.

Artykuł 4

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe, sekcje i inne placówki na zasadach określonych w niniejszym statucie. Oddziały terenowe oraz placówki wskazane uchwałą Zarządu Głównego mogą posiadać osobowość prawną.

Artykuł 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

Artykuł 6
 1. Towarzystwo używa pieczątki o treści: Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Zarząd Główny.
 2. Towarzystwo może posiadać oznakę członkowską.
 3. Towarzystwo wydaje swoim członkom legitymacje.
Artykuł 7
 1. Towarzystwo opiera działalność na aktywności i na pracy społecznej członków.
 2. Towarzystwo do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

*

Rozdział II
Cele i formy działania
Artykuł 8

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta – w zgodzie z wartościami humanistycznymi – służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.

Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:

 1. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej;
 2. dbałość o poziom kompetencji zawodowych psychologów poprzez organizowanie szkoleń, kursów i konsultacji oraz udział w procedurach specjalizacyjnych;
 3. działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów badań i praktyki psychologicznej;
 4. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania psychologii;
 5. ochronę profesji i etosu psychologa wyrażającą się troską o poziom etyczny i merytoryczny wykonywania praktyki psychologicznej oraz dbałością o interesy osób korzystających z usług psychologicznych lub poddawanych innym oddziaływaniom psychologicznym;
 6. inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych;
 7. inspirowanie oraz tworzenie placówek prowadzących działalność usługową (szkoleniową, badawczą, terapeutyczną, profilaktyczną itp.);
 8. szerzenie i popularyzację wiedzy psychologicznej w formie wykładów publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych;
 9. prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności psychologicznych;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami oraz prowadzenie biblioteki Towarzystwa;
 11. inspirowanie psychologów do podejmowania ważnych problemów społecznych i zawodowych, szczególnie w zakresie promocji zdrowia;
 12. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec władz państwowych, związkowych i samorządowych;
 13. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.

*

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Artykuł 9

Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status członka:

 1. zwyczajnego
 2. nadzwyczajnego
 3. wspierającego
 4. honorowego
Artykuł 10

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba mająca obywatelstwo polskie, wprowadzona do Towarzystwa przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Artykuł 11
 1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba mająca ukończone studia wyższe i wprowadzona przez dwóch członków zwyczajnych o co najmniej dwuletnim stażu członkowskim.
 2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku psychologicznego, po zaliczeniu co najmniej trzeciego roku studiów.Członkowie nadzwyczajni po ukończeniu studiów psychologicznych nabywają praw członków zwyczajnych. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w przypadku nie ukończenia lub rezygnacji ze studiów.
 3. Członkiem nadzwyczajnym może zostać obywatel innego państwa, spełniający warunki określone w art. 10. Uchwałę o jego przyjęciu w charakterze członka nadzwyczajnego podejmuje Zarząd Główny.
Artykuł 12
  1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie dla Towarzystwa.
  2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa.

2.1. Wniosek w sprawie przyjęcia członka wspierającego opiniuje Zarząd Oddziału właściwy dla terenu, na którym działa kandydująca osoba prawna.

Artykuł 13
 1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych (z zastrzeżeniem art. 11 ust.3 zd. 2) przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnych deklaracji kandydata.
 2. W wypadku negatywnej decyzji Zarządu Oddziału, ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Oddziału, a w razie ponownej odmowy – do Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.
Artykuł 14

Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Członek Towarzystwa ma prawo:

 1. udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa;
 2. korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;
 3. rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Towarzystwa.
Artykuł 15
 1. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
 2. W wypadku spełnienia przez członka nadzwyczajnego warunków określonych w artykule 10 pkt 1 lub 2 Statutu Zarząd Oddziału – na wniosek zainteresowanego – podejmuje uchwałę o zmianie statusu członka z zaliczeniem stażu członkowskiego.
Artykuł 16

Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa oraz innych form jego merytorycznej działalności.

Artykuł 17
 1. Członkostwo honorowe nadaje – na wniosek Zarządu Głównego – Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej psychologii.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członkostwo honorowe może być również nadane obywatelowi innego państwa jako dowód uznania wybitnych osiągnięć naukowych lub szczególnych zasług dla polskiej psychologii.
 4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
Artykuł 18
  1. W uznaniu zasług dla Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.

1.1. Odznaka „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” może być przyznana również obywatelowi innego państwa.

 1. Wnioski w sprawie odznaczenia wysuwa – z inicjatywy własnej lub Zarządu Oddziału – Zarząd Główny.
Artykuł 19

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek płacenia składek nie dotyczy emerytów.
Artykuł 20
  1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w wyniku:

1.1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału;1.2. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich, a zwłaszcza zalegania z opłatą składek;1.3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

 1. Tryb utraty praw członkowskich z powodów określonych w pkcie 1.2 Art.20 ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa.
 2. Od uchwały Zarządu Oddziału w sprawie skreślenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
 3. W przypadku ustania członkostwa z powodu określonego w ust. 1 pkt 1.2 jego przywrócenie może się odbyć jedynie po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.
Artykuł 21

Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego ustaje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań.

*

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Artykuł 22
  1. Władzami Towarzystwa są:

1.1. Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,1.2. Zarząd Główny,1.3. Główna Komisja Rewizyjna,1.4. Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

*

Zasady i tryb kampanii wyborczej do władz Towarzystwa
Artykuł 23

Nad przygotowaniem i przebiegiem kampanii wyborczej pieczę sprawuje przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. W tym celu:

 1. w pierwszym miesiącu roku kalendarzowego kończącego kadencję ustępujących władz Towarzystwa ogłasza rozpoczęcie kampanii;
 2. przyjmuje zgłoszenia kandydatur na przewodniczącego Towarzystwa od: zainteresowanych kandydatów, grup liczących nie mniej niż 10 członków zwyczajnych, Zarządów Oddziałów oraz Zarządu Głównego;
 3. uzyskuje od zgłoszonych kandydatów pisemne wyrażenie ich zgody;
 4. umożliwia kandydatom realizację kampanii wyborczej.
Artykuł 24
  1. Kandydaci na przewodniczącego mają prawo do:

1) przedstawienia swojego programu wyborczego w pismach i biuletynach Towarzystwa;2) przedstawienia swojego programu wyborczego członkom Towarzystwa bezpośrednio na zebraniach dowolnych oddziałów, sekcji, grup, zespołów specjalistycznych itp., a w tym także o zasięgu ogólnopolskim.

 1. Kandydaci realizujący uprawnienia wynikające z ust.1 pkt 1 i 2 mają prawo do jednakowej pomocy materialno-organizacyjnej ze strony władz Towarzystwa.
Artykuł 25

Naruszenie zasad kampanii wyborczej może być zaskarżone do Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa, które rozstrzyga skargę ostatecznie.

*

Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa
Artykuł 26
 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, w dalszej części zwane „Walnym Zgromadzeniem”.
 2. Walne Zgromadzenie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Artykuł 27
  1. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:

1) delegaci wybrani przez Walne Zebranie Oddziałów w liczbie nie większej niż jeden delegat na 20 członków Oddziału,2) członkowie honorowi Towarzystwa – z ograniczeniem wynikającym z art.17 pkt 2.

  1. W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział:

1) zaproszeni goście,2) przedstawiciele członków wspierających.3) członkowie ustępujących władz Towarzystwa, którzy nie zostali wybrani delegatami.

Artykuł 28

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz na trzy lata w czasie i miejscu oznaczonym przez Zarząd Główny. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.

Artykuł 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego;
 3. rozpatrywanie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
 4. wybór przewodniczącego Towarzystwa i przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego; kandydatury do władz zgłaszają w czasie Walnego Zgromadzenia: delegaci, członkowie honorowi oraz przewodniczący Sądu Koleżeńskiego;
 5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 6. nadawanie – na wniosek Zarządu Głównego – członkostwa honorowego Towarzystwa;
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 8. uchwalanie zmian w statucie;
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa;
 10. rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Delegatów;
 11. rozstrzyganie odwołań od decyzji Walnego Zgromadzenia Oddziału i Zarządu Głównego;
 12. rozstrzyganie skarg na orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji w trybie kasacji. Podjęcie uchwały o uwzględnieniu skargi kasacyjnej skutkuje uchyleniem orzeczenia Sądu Koleżeńskiego i skierowaniem sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Koleżeński I instancji.
Artykuł 30
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo przynajmniej 1/5 liczby Zarządów Oddziałów.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym udział biorą delegaci wybrani przez ostatnie Walne Zgromadzenia Oddziałów oraz – z ograniczeniem wynikającym z art. 17 pt 2 – członkowie honorowi Towarzystwa.

*

Zarząd Główny
Artykuł 31
  1. Przewodniczący Towarzystwa oraz pozostali członkowie Zarządu Głównego w liczbie od piętnastu do dwudziestu pięciu osób są wybierani przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
  2. W wypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej przez Walne Zgromadzenie Zarząd Główny ma prawo uzupełniania swego składu.

2.1. Uzupełnienie następuje w wyniku głosowania tajnego.2.2. W trakcie kadencji, w trybie kooptacji, Zarząd Główny może zmienić nie więcej niż jedną piątą swego składu wybranego przez Walne Zgromadzenie.

 1. Jeżeli sytuacja określona w ust. 2 dotyczy przewodniczącego Towarzystwa, funkcję tę pełni do końca kadencji jeden z wiceprzewodniczących, wybrany przez członków Zarządu Głównego w tajnym głosowaniu.
Artykuł 32
 1. W obradach plenarnych Zarządu Głównego z głosem stanowiącym udział biorą członkowie Zarządu Głównego.
 2. W obradach plenarnych Zarządu Głównego z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni goście oraz przewodniczący lub ich przedstawiciele:
  1. Sądu Koleżeńskiego,
  2. Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. Zarządów Oddziałów Towarzystwa,
  4. wydzielonych placówek Towarzystwa.
Artykuł 33

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
 3. uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
 4. zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa;
 7. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów;
 8. powoływanie i rozwiązywanie sekcji, placówek, komisji problemowych stałych i okresowych, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Towarzystwa;
 9. uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz innych regulaminów wewnętrznych;
 10. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia w sprawie członkostwa honorowego Towarzystwa;
 11. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych;
 13. powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw i pism Towarzystwa;
 14. podejmowanie uchwał wskazujących placówki Towarzystwa, które posiadają osobowość prawną;
 15. ustalanie zasad opiniowania uchwał zarządów oddziałów terenowych Towarzystwa o nadaniu oddziałowi osobowości prawnej.
Artykuł 34
 1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku, i są prowadzone przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Towarzystwa.
Artykuł 35

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: oprócz przewodniczącego Towarzystwa, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz generalny i jego zastępca, skarbnik oraz trzech do pięciu członków.

Artykuł 36
 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących i mogą podlegać zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

*

Główna Komisja Rewizyjna
Artykuł 37

Główna Komisja Rewizyjna składa się z sześciu osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

Artykuł 38
 1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Towarzystwa.
 2. Działalność kontrolna Głównej Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 3. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności władz Towarzystwa oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
 4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego i innych agend Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 5. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.
Artykuł 39

Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

*

Sąd Koleżeński
Artykuł 40
 1. Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
 2. Sąd I instancji składa się z sześciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Sąd II instancji składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który jest z urzędu przewodniczącym Sądu II instancji.
 4. Zasady organizacji i tryb działania Sądu Koleżeńskiego I i II instancji określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
Artykuł 41
 1. Sąd Koleżeński jest jedynym organem Towarzystwa powołanym do orzekania o zgodności postępowania członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, rozstrzygania – wynikłych w obrębie Towarzystwa – sporów między członkami oraz rozpatrywania skarg członków Towarzystwa dotyczących działania organów statutowych Towarzystwa.
 2. Od orzeczeń II instancji Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom prawo złożenia skargi kasacyjnej do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji.
 3. Regulamin Sądu Koleżeńskiego określa tryb postępowania kasacyjnego oraz organ za pośrednictwem którego skarga ma być wniesiona do Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sprawuje pieczę nad przygotowaniem i przebiegiem kampanii wyborczej do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.

*

Rozdział V
Oddziały terenowe, sekcje i placówki Towarzystwa
Artykuł 42
 1. Na wniosek co najmniej dwudziestu członków zwyczajnych zamieszkujących lub pracujących na jednym terenie Zarząd Główny może podjąć uchwałę o utworzeniu Oddziału Towarzystwa.
 2. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny.
 3. Oddziały używają pieczęci o treści – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Zarząd Oddziału w… .
Artykuł 43
 1. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zebranie Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

*

Walne Zebranie Oddziału
Artykuł 44
 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału, zwane w dalszej części Statutu Walnym Zebraniem.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Artykuł 45
 1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni oraz – z ograniczeniami wynikającymi z art. 17 pkt 2 i art. 15 pkt 1 Statutu odpowiednio – członkowie honorowi i członkowie nadzwyczajni.
 2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele członków wspierających i inni zaproszeni goście.
Artykuł 46
  1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na trzy lata w czasie i miejscu oznaczonym przez Zarząd Oddziału.

1.1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem.

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, albo przynajmniej jednej piątej liczby członków Oddziału – nie mniej jednak niż dziesięciu osób. Prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ma także Zarząd Główny Towarzystwa.

2.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Artykuł 47

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
 4. wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Oddziału, a także składu Komisji Rewizyjnej;
 5. wybór delegatów i ich zastępców do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie osobowości prawnej, zaopiniowanych przez Zarząd Główny;
 7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału. Uchwała taka musi być przyjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału.
Artykuł 48

Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

*

Zarząd Oddziału
Artykuł 49
  1. Zarząd Oddziału składa się oprócz przewodniczącego z czterech do dziesięciu członków.
  2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
  3. W przypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej przez Walne Zebranie Zarząd Oddziału ma prawo uzupełniania swego składu.

3.1. Uzupełnienie następuje w wyniku głosowania tajnego.3.2. W trakcie kadencji, w trybie kooptacji, zarząd Oddziału może zmienić nie więcej niż jedną piątą swego składu wybranego przez Walne Zebranie.

Artykuł 50

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału i działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze Statutem Towarzystwa, postanowieniami jego władz oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania;
 3. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych oraz nadzwyczajnych;
 4. Przedstawianie wniosków w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka wspierającego;
 5. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd Główny;
 6. opracowywanie rocznych preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu;
 7. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej.
Artykuł 51

Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące i są prowadzone przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Artykuł 52
 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 2. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

*

Komisja Rewizyjna
Artykuł 53

Komisja Rewizyjna oddziału składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.

Artykuł 54
 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności Oddziału.
 2. Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.
 5. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

*

Sekcje Towarzystwa
Artykuł 55

Członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej 20 osób mogą tworzyć sekcje dla poszczególnych specjalności w zakresie psychologii. Utworzenie sekcji wymaga zgody Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia – Zarządu właściwego Oddziału.

Artykuł 56

Do władz sekcji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu dotyczące władz Oddziału.

*

Placówki Towarzystwa
Artykuł 57
 1. Placówki mogą powstawać z inicjatywy grupy członków Towarzystwa lub Prezydium Zarządu Głównego. Decyzje o powołaniu placówki podejmuje Zarząd Główny.
 2. Placówki działają samorządnie i autonomicznie, na podstawie własnych regulaminów zatwierdzanych przez Prezydium Zarządu Głównego.
 3. Placówki funkcjonują zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa pracy, ustaw o samorządzie pracowniczym i o związkach zawodowych itd.
Artykuł 58
 1. Placówką zarządza jej dyrektor, który jest upoważniony do podpisywania umów i decyzji finansowych w ramach środków znajdujących się w dyspozycji placówki.
 2. Dyrektora placówki powołuje i odwołuje Prezydium Zarządu Głównego. Powoływanie i odwoływanie dyrektora placówki założonej przez grupę członków Towarzystwa, wymaga uzgodnienia z samorządem pracowniczym placówki.
 3. Dyrektorami placówek nie mogą być członkowie Prezydium Zarządu Głównego, którzy statutowo są upoważnieni do podpisywania pism i dokumentów majątkowych w imieniu władz Towarzystwa oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.
 4. Zmiana stanu i sposobu wykorzystania zasobów materialnych, którymi dysponują placówki utworzone przez grupę członków wymaga uzgodnienia z dyrekcją i samorządem pracowniczym tych placówek.
Artykuł 59
 1. Działalność merytoryczna i finansowa placówki podlega okresowym ocenom przez Prezydium ZG, które wyniki ocen przekazuje dyrektorowi do wykorzystania.
 2. Placówki prowadzą samodzielną działalność finansową i w swych zobowiązaniach nie mogą wykraczać poza zasoby, którymi dysponują. Zaciąganie zobowiązań, których przedmiotem są środki trwałe placówki oraz zaciąganie kredytów i pożyczek wymaga zgody Zarządu Głównego.

*

Rozdział VI
Osobowość prawna oddziałów terenowych Towarzystwa i placówek Towarzystwa
Artykuł 60

Uchwała Zarządu Głównego, o której mowa w art. 4, podejmowana jest na wniosek Zarządu Oddziału Towarzystwa lub dyrektora placówki Towarzystwa.

Artykuł 61
 1. Osobowość prawną może uzyskać Oddział Towarzystwa, którego Walne Zebranie podejmie uchwałę nadaniu osobowości prawnej i zostanie ona pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Główny, zgodnie z zasadami opiniowania takich uchwał ustalonymi w trybie art. 33 pkt 15.
Artykuł 62
 1. Osobowość prawną może uzyskać placówka Towarzystwa, która w szczególności:
  1. co najmniej przez dwa lata prowadzi samodzielną działalność, do której nie zgłaszano zastrzeżeń merytorycznych i finansowych,
  2. korzysta z fachowej obsługi przy prowadzeniu własnej księgowości i obsługi finansowej,
  3. zatrudnia na podstawie umowy o pracę dyrektora powołanego w trybie art. 58.
 2. Podejmując uchwałę wymienioną w art. 60, Zarząd Główny uwzględnia ocenę dotychczasowej działalności placówki Towarzystwa.
Artykuł 63

Po otrzymaniu odpisu stosownej uchwały Zarządu Głównego, Zarząd Oddziału Towarzystwa lub odpowiednio dyrektor placówki Towarzystwa, występuje z wnioskiem do właściwego sądu o dokonanie wpisu w rejestrze o uzyskaniu osobowości prawnej.

Artykuł 64

Majątek będący w dyspozycji Oddziału Towarzystwa lub placówki, uwidoczniony w dokumentacji finansowej, z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w art. 4, staje się, z zastrzeżeniem art. 70, majątkiem Oddziału Towarzystwa lub odpowiednio placówki, wymienionej w danej uchwale.

Artykuł 65
 1. Uzyskanie przez Oddział Towarzystwa lub placówkę Towarzystwa osobowości prawnej nie wyłącza stosowania do nich przepisów art. 8, 57, 58, 59 ust. 1 i art. 70 Statutu.
 2. Regulamin Oddziału Towarzystwa lub placówki Towarzystwa zawierający postanowienia w zakresie trybu postępowania w przypadku rozwiązania lub likwidacji Oddziału lub placówki, podlegają zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego.
Artykuł 66
 1. Zarząd Główny zawiera z dyrektorem placówki Towarzystwa, która uzyskała osobowość prawną, porozumienie o dofinansowywaniu działalności statutowej Zarządu Głównego przez placówkę.
 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, może być zawierane również z Zarządami Oddziałów Towarzystwa, które uzyskały osobowość prawną, z tym, że dofinansowanie następuje wyłącznie z dochodów uzyskanych przez Oddział Towarzystwa w wyniku wykonywanej na własny rachunek działalności gospodarczej.
Rozdział VII
Majątek i fundusze
Artykuł 67

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Artykuł 68

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Towarzystwa,
 3. dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
 4. wpływy z działalności szkoleniowej, doradczo-ekspertalnej, usługowo-badawczej, wydawniczej oraz innej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Prowadząc działalność gospodarczą Towarzystwo przestrzega obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Artykuł 69

Wpływy ze składek członkowskich są wykorzystywane przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów w proporcjach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 70

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego wymagają zgody dwóch trzecich głosów delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 71

Do ważności pism i dokumentów majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy przewodniczącego lub wskazanego przez Zarząd Główny wiceprzewodniczącego oraz sekretarza generalnego lub skarbnika.

*

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
Artykuł 72
 1. Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Kontakt

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Warszawski Oddział Terenowy

e-mail: wot.ptp@gmail.com
tel. 884-884-959

Poniedziałek: 9.00-14.00
Wtorek: 9.00-14.00
Czwartek: 9.00-14.00

ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa